Hoe doen we trendonderzoek

Trendonderzoek voeren we uit volgens een bestaande trendmethodiek die trendonderzoeker, docent en trainer Els Dragt heeft vastgelegd.

Trendonderzoek bestaat uit een aantal verschillende fasen. In enkele fases zien we een duidelijke meerwaarde om de adviseurs en (externe) experts te betrekken bij het trendonderzoek middels het ophalen van signalen, interviews en validatiesessies. De te onderscheiden stappen in het onderzoek zijn:  

  • Scan fase

Tijdens de scanfase draait alles om signalen verzamelen, selecteren en documenteren. Het verzamelen van signalen is een continue en gestructureerd proces door een vaste set aan bronnen gestructureerd af te gaan (nieuwsbrieven, signalen verzamelen bij leerbedrijven, het lezen van rapporten en documenten, het nagaan van belangrijke websites, het bezoeken van belangrijke events). Alle signalen verzamelt het trendteam in een trenddatabase.

  • Analyse fase

In de analyse fase worden trends uitgediept tijdens expert interviews en gevalideerd met adviseurs praktijkleren en marktsegmentleden tijdens de marktsegmentvergaderingen.

  • Apply fase

In de apply fase worden de trends uitgewerkt tot een rapportage of trendpresentatie of tot een overzicht van trends per dossier ten behoeve van het vernieuwen van een dossier.

Trendstructuur

Naast de onderzoeksmethodiek bestaan de trendrapportages uit een 'trendstructuur'. De ‘trendstructuur’ wordt toegepast om samenhang binnen de trendrapportages te borgen.

  • Clusters

Een cluster is het geheel van bij elkaar horende trends. De clusters bestaan  uit maatschappelijke trends die we in  alle sectoren tegenkomen, ze hebben  een robuuste basis waardoor ze goed voorspelbaar zijn en veelal een lang-durige impact hebben op de arbeids-markt. Ze fungeren als kapstok voor  alle trendrapportages. 

  • Trends 

De trends zijn ontwikkelingen op middel lange termijn en een doorvertaling van de clusters per marktsegment op dossierniveau. Er kunnen meerdere trends worden beschreven per cluster. Elke trend wordt toegespitst op dossierniveau.